Her finner du bransjens vær varsom plakat.


1. GRUNNPRINSIPPER

1.1 Høy faglig og etisk standard

Det er i samfunnets, forbrukernes, medienes, annonsørenes og byråenes interesse at medlemmene av KF har en høy faglig og etisk standard.

1.2 Følg alltid lov og rett

All reklame skal være forenlig med gjeldende lov og rett og ICC's grunnregler for reklamepraksis. Den skal være redelig og vederheftig.

1.3 All reklame skal ta hensyn til samfunn og miljø

Reklame skal utformes under tilbørlig hensyn til sitt samfunnsmessige ansvar og skal følge prinsippene for lojal konkurranse og god forretningsskikk.

1.4 Reklamen skal ikke svekke bransjens tillit

Reklamen må ikke utformes slik at den kan svekke publikums tillit til reklame i sin alminnelighet.


2 REKLAME-ETISKE REGLER

2.1 Reklamen skal være hederlig

Forbrukernes mangel på erfaring eller innsikt skal ikke misbrukes.

2.2 Reklamen bør ikke spille på frykt

2.3 Reklamen bør ikke spille på overtro

2.4 Reklamen skal ikke oppfordre til vold

Reklame må ikke inneholde noe som kan lede til, eller oppfordre til voldshandlinger.

2.5 Reklamebør ikke understøtte diskriminering på grunnlag av rase, religion, kjønn eller seksuell legning.

2.6 Reklamen skal ikke villede forbrukeren

Reklamen må ikke inneholde billedlige fremstillinger eller utsagn som direkte eller indirekte eregnet til å villede forbrukeren.

2.7 Værvarsom med å etterligne andre

Ingen må i sin reklame etterligne layout, tekst, slagord, illustrasjon, musikk og lydeffekter osv., i en annens reklame, på en slik måte at det er egnet til forveksling eller forvirring.

2.8 Ikke etterlign kampanjer fra andre land

Når en internasjonal annonsør har etablert en karakteristisk reklamekampanje i et eller flere land, må ikke byrået anbefale andre annonsører å etterligne denne kampanjen i de land hvor han opererer, for derved å hindre ham fra å utvide kampanjen til også disse land innenfor et rimelig tidsrom.

2.9 Reklamen bør ikke nedvurdere andre

Reklamen må ikke nedvurdere noe firma eller noen vare direkte eller ved hentydninger, verken ved å utsette disse for ringeakt, latterliggjørelse eller nedvurdering på noen annen måte.

2.10 Vær varsom med sammenligninger

Reklame som inneholder sammenligninger, må utformes slik at sammenligningen ikke er egnet til å villede, og må være i overensstemmelse med reglene for lojal konkurranse. Enhver sammenligning må være basert på dokumenterbare egenskaper ved varen ogmå bygge på et representativt utvalg av slike egenskaper.

2.11 Vær varsom i forhold til personvern

Reklamen bør ikke avbilde eller henvise til personer uten at tillatelse er innhentet på forhånd.

2.12 Reklame skal fremtre som reklame

Reklame skal fremtre klart som reklame, uansett hvilken utforming denne har fått og hvilketmedium som brukes.

2.13 Respekter sikkerhetsregler

Vær varsom med åavbilde eller beskrive farlige situasjoner eller virksomhet som viser mangel pårespekt for sikkerhetsregler. Særlig varsomhet må utvises i reklame som errettet mot, eller viser bilder av barn og ungdom.

2.14 Reklamen må ikke misbruke sitater, statistikk og forskning

Reklamen må ikke misbruke forskningsresultater eller sitater fra teknisk eller vitenskapelig litteratur. Statistikk må ikke fremstilles slik at den gir inntrykk av større gyldighet enn den egentlig

har. Vitenskapelige uttrykk må ikke misbrukes.

2.15 Vær varsom i forhold til barn og ungdom

Reklamen skal ikke utnytte barns naturlige godtroenhet eller unge menneskers mangel på erfaring. Heller ikke må deres naturlige lojalitetsfølelse utnyttes i reklame.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.